Handelsbetingelser

En sikker løsning

NorthEvents handelsbetingelser

Ved leje af festudstyr, hos NorthEvent.dk, underskrives nedenstående gældende handelsbetingelser for lejeperioden.

Straffelovens bestemmelser med underslæb, bedrageri, tyveri mv finder anvendelse på lejeforholdet.

Overholdes disse handelsbetingelser ikke, kan man i værste tilfælde blive straffet med bøde eller fængsel.

1. Legitimation

Ved udlejning af NorthEvents udstyr, medbring da altid gyldigt billede id (kørekort/pas) samt gyldigt sygesikringsbevis som legitimation.


2. Anvendelse

Stk. 1.: Det lejede udstyr, må kun anvendes af Lejeren, og til aftalte formål.

Stk. 2.: Det lejede udstyr, må ikke bringes uden for Danmarks landegrænse.

Stk. 3.: Det lejede udstyr skal sikres mod pågældende vejrforhold.

Stk. 4.: Lejer instrueres i opsætning og tilslutning af det lejede udstyr ved afhentning eller levering af udstyret.


3. Afhentning

Stk. 1: Afhentning af det lejede udstyr kan kun ske efter aftale med Udlejer. Det lejede udstyr skal afhentes af Lejer, medmindre andet er aftalt.

Stk. 2: Udlejer har klargjort og besigtiget udstyret før afhentning. Det er Lejer, der skal pointere forkert udleveret udstyr, fejl eller mangler på udstyret, før det forlader Udlejer.

Stk. 3: Det er Lejers ansvar at sikre sig, at eget og 3. parts udstyr kan tilsluttes det lejede udstyr fra Udlejer. Instruktion og vejledning herom påhviler ikke Udlejer.


4. Aflevering

Stk. 1.: Det forventes, at Lejer har udvist respekt for det lejede udstyr. Lejer skal informere Udlejer om evt. påført skade, eller anden væsentlig information ved lejekontraktens udløb.

Stk. 2.: Aflevering af det lejede udstyr skal ske i henhold til aftale med Udlejer. Hvis ikke andet er aftalt, betragtes det lejede som udlejet i hele perioden. Hvis udlejer ikke modtager det lejede materiale retur rettidigt, kan ekstra leje opkræves.

Stk. 3.: Afleveres udstyret ikke til tiden, eller indgås der ikke en skriftlig aftale om forlængelse af lejeperioden, pådrager Lejer sig ansvar i medfør af straffelovens § 293 (Brugstyveri).

Stk. 4.: Tilbagelevering af det lejede udstyr inden udløbet af den aftalte lejeperiode, vil uden særlig skriftlig aftale med Udlejer ikke berettige Lejer til en nedsættelse af lejebeløbet.

Stk. 5.: Afleveres det lejede udstyret med tape, klistermærker eller andre genstande påklistret, udover NorthEvents egne klistermærker, faktureres Lejer kr. 250,- pr. påbegyndt time, det tager at ”rense” udstyret.

Stk. 6.: Afleveres det lejede udstyr over 2 timer for sent, forbeholder Udlejer sig retten til, at tage penge for ekstra lejeperiode.


5. Transport.

Udlejer forbeholder sig ret til at godkende transporten af det lejede udstyr og kan tilbageholde udstyret, hvis denne ikke findes i forsvarlig stand.


6. Lejeperiode

Stk. 1.: Den tid, udstyret er udlejet, kaldes lejeperioden, hvorved forstås den tid, udstyret har været borte fra Udlejer og er til rådighed efter. Det skal bemærkes, at korteste lejeperiode er 12 timer. Den dag, udstyret forlader Udlejer, regnes som første lejedag. Tilbageleveringsdagen regnes ikke som en lejedag, så længe udstyret er afleveret til aftalt tid og dag. Hvis udstyret ikke er returneret til vores adresse ifølge aftalt tid, udløser det ifølge §4. Stk.2. leje, indtil udstyret er retur.

Stk. 2.: Såfremt en aftalt lejeperiode ikke overholdes af lejeren, er Udlejer berettiget til uden varsel at afhente det lejede udstyr. Det samme gælder, såfremt lejer misligholder kontrakten groft, f.eks. ved udeblivelse af lejeafgift til aftalt tidspunkt. Til afhentningsberettiget misligholdes hører også fogedforretning hos lejer, konkurs eller anden betalingsstandsning.

Stk. 3.: Fornyelse af lejeperiode og forlængelse heraf sker normalt ved ny kontrakt, hvori ny lejeperiode aftales. Under alle omstændigheder skal det ske skriftligt.

Stk. 4.: Vi forbeholder os retten til at ophæve lejekontrakten.


7. Bestilling.

Stk. 1.: Bestilling af udstyr er bindende ved henvendelse både i forretning/lager, ved aftale med Udlejer-personale, mundtligt over telefonen eller skriftligt.


8. Priser.

Lejen beregnes på grundlag af de, til enhver tid, af Udlejer fastsatte priser. De nævnte priser i lejekontrakten er beregnet ud fra direkte afhentning fra forretningen.


10. Betaling.

Stk. 1.: Ved alle bestillinger betales den fulde leje og eventuelle depositum ved afhentning af udstyret.

Stk. 2.: Der kan kun betales med MobilePay. Ved returnering af ubeskadiget udstyr, tilbagebetales depositum. Store buler, ridser og andre skader modregnes i  evt. depositum. Såfremt lejer ikke har lagt et depositum, forbeholder Udlejer sig retten til at kræve et ekstra beløb afhængig af skadernes størrelse.


11. Skader.

Udlejer er ikke ansvarlig for evt. skader forvoldt af det lejede udstyr. Lejer er ansvarlig for skader,  bl.a.: Mekaniske el. elektriske forstyrrelser, herunder forkerte spændinger i strømudtag. b: Glemt, tabt, stjålet, forlagt eller anden bortkomst. d: Skader der er forvoldt af lejer, skal erstattes af Lejer til det lejedes vejledende udsalgspris.


12. Forbehold og ændringer.

Udlejer tager forbehold over for alm. force majeure i forbindelse med aftaler, herunder sygdom og andres misligholdelse af kontraktlige aftaler.


14. Ændringer eller reparation af udstyr.

Stk. 1.: Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det lejede udstyr uden særlig skriftlig tilladelse fra Udlejer.


15. Udstyr.

Stk. 1.: Alt udstyr tilhører Udlejer og må ikke videreudlejes, pantsættes, eksporteres, sælges, transporteres til udlandet uden særskilt tilladelse fra Udlejer.

Stk. 2.: Mister lejer det udlejede udstyr, skal lejer selv erstatte det.


16. Kontakt.

Har De, mod forventning, problemer med det lejede udstyr, så ring til Udlejer på telefonnr.: 51 29 12 97.